Veiledere

Personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat

FKT har utarbeidet mal for personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat.

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018.

I henhold til den nye loven må alle offentlige myndigheter og organer ha personvernombud. Kontrollutvalgssekretariat som er organisert som IKS, har plikt til å utpeke personvernombud. Det samme gjelder for kommunale oppgavefellesskap som er egne rettssubjekt. Kontrollutvalgssekretariat som er lagt til ansatte i kommunen vil omfattes av kommunens ombudsordning.

Kontrollutvalgssekretariatene har blant annet ansvar for journalføring og oppbevaring/arkivering av alle kontrollutvalgets saker. Dokumenter vil i mange tilfeller kunne inneholde personopplysninger og annen sensitiv informasjon. I noen tilfeller kan opplysningene inneholde informasjon om straffbare forhold eller mistanke om slike forhold.

Sekretariatene har visse plikter etter personvernregelverket når personopplysninger samles inn og brukes.

Mal for personvernrutine for kontrollutvlgssekretariat er derfor ment å være til hjelp slik at sekretariatene kan få bedre oversikt over behandling av personopplysninger. Formålet er å sikre at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte.

Ta kontakt med sekretariatet for andre formater av malen og vedleggene (word, excel)