Veiledere

Kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor

Med denne veilederen håper vi å kunne gi påseansvaret et operativt innhold.

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. Vi vet at kontrollutvalgene utøver påse-ansvaret ulikt. Det kan skyldes at vi til nå har manglet et verktøy som gir en konkret og systematisk tilnærming til påse-oppgavene. For å gjøre noe med dette har FKT utarbeidet en veileder som gir påse-ansvaret et operativt innhold.

 

Veileder – Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor