Det er organets medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett. Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 13. januar 2016 til Jordvernforeningen i Telemark svart på spørsmålet om organisasjoner/personer som er til stede under et møte i et kommunalt kontrollutvalg, har rett til å få ordet under møtet. I det aktuelle tilfellet var saken av spesiell interesse for den nevnte jordvernforeningen, og dokumenter fra foreningen var på forhånd sendt kontrollutvalget. Foreningen fikk ikke talerett under møtet, i motsetning til representanter for kommunens administrasjon, som fikk komme til orde. 

Som det går fram av svarbrevet, gjelder departementets uttalelse bare møter i kontrollutvalget. Det er imidlertid grunn til å anta at den rettsoppfatningen som departementet gir uttrykk for, også vil gjelde for andre kommunale organer.

Les hele KMDs svar her