Fagtema

Kommunedirektøren kan ikke endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet.

Departementets svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5

FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av  kommuneloven § 23-5, andre punktum:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Vi spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. https://www.fkt.no/nyheter/kommunalrett-nyheter/sporsmal-om-tolkning-av-kommunelovens-23-5-rapportering-til-kommunestyret-eller-fylkestinget/

På bakgrunn av spørsmål fra medlemmer, sendte vi et oppfølgingsspørsmål til departementet om kommunedirektøren heller ikke skal gis anledning til å endre eller redusere budsjettforslaget til kontrollutvalget før det skal behandles i formannskapet.

Departementet svarer:

Departementet vil vise til at § 23-5 andre punktum regulerer i hvilke tilfeller kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler en sak. Når saker etter kontrollutvalgets behandling skal oversendes til kommunestyret, vil kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. Det framgår av merknaden til § 23-5 andre punktum i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren kan gi supplerende opplysninger i forbindelse med at saken oversendes til kommunestyret, jf. prinsippet om at saken skal være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre saksframstillingen til kontrollutvalget.

Departementet legger derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapets innstilling til årsbudsjettet etter § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Hele svaret kan leses her: