Styret i NKRF har fastsatt en ny RevisjonsStandard Kommuner – RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.

Standarden er utarbeidet i et samarbeid mellom NKRF og Revisorforeningen.

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, som er ny oppgave etter kommuneloven, er innenfor en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.

Lenke til RSK 301 med vedlegg:

https://www.nkrf.no/rsk-301-forenklet-etterlevelseskontroll-med-okonomiforvaltningen

Lenke til FKTs høringsuttalelse:

https://www.fkt.no/nyheter/horingssvar-fra-fkt-standard-for-forenklet-etterlevelseskontroll/

Her understreker vi blant annet at kontrollutvalget bør få anledning til å behandle revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger.