Fagtema

Høring – Metodeveileder – risikovurdering og risikohåndtering i kontrollutvalgssekretariat

Høringsdokumentene er resultatet etter et veiledersamarbeid mellom FKT og NKRF i tidsrommet februar 2021 til februar 2022.

Arbeidsgruppen har bestått av Pål Ringnes (leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF), Kari Louise Hovland (medlem i kontrollutvalgskomiteen til NKRF), Sveinung Talberg (Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal/FKT medlem) og Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær i FKT).

Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide en internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariatene som bygger på «Internkontrollhåndboka» som FKT utarbeidet i 2019.  Hensikten har vært å inkludere veiledning for risikovurderinger som et bidrag til tiltak for en god internkontroll. ​

Dokumentet er basert på malen som FKT utarbeidet i 2019, men dokumentet er oppdatert og tilpasset det arbeidet som er gjort som et samarbeid mellom FKT og NKRF.

Arbeidsgruppen har utarbeidet to nye dokumenter som legges til Internkontrollhåndboka som vedlegg 6 og 7:

  • Mal for strategisk kompetanseplan (vedlegg 6)
  • Metodeveileder – risikovurdering og risikohåndtering i kontrollutvalgssekretariat (vedlegg 7)

Hoveddokumentet finner du her:

Internkontrollhåndboka

Digitalt høringsmøte 7. april

Høringsfristen er satt til 2. mai. 

Etter behandling av høringsinnspillene, vil styrene i FKT og NKRF slutte seg til veilederne. Dokumentene bør deretter tilpasses det enkelte kontrollutvalgssekretariat.

Høringssvar kan sendes til fkt@fkt.no eller post@nkrf.no evt. begge.