KMD har uttalt seg om organisering av sekretariat for kontrollutvalgene i Austevoll og Os kommuner.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har forespurt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om organisering av sekretariatet for kontrollutvalgene i Austevoll og Os kommuner.

I svaret fra KMD gjøres det kort rede for saksforholdet:

For å oppfylle kravet til uavhengighet for sekretariatet har Os kommune og Austevoll kommune inngått avtale om interkommunalt samarbeid om sekretær og utredningsbistand. Avtalen om sekretærbistand medfører at Austevoll kommune skal utføre sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Os kommune og omvendt. Spørsmålet er «om kommunene står fritt til å velge denne organiseringsformen og om en slik «bytteordning» i tilstrekkelig grad ivaretar lovens krav til uavhengighet?».

Departementet presiserer i svaret at det ikke tar konkret stilling til saken som henvendelsen dreier seg om. Det redegjør for sin generelle forståelse av kommuneloven, og framhever at kommunene har selvstendig ansvar for å anvende loven og for vedtakene som treffes.

For sakens opplysning har KMD invitert aktuelle interesse- eller bransjeorganisasjoner til å uttale seg om spørsmålet i saken, dvs. DnR, FKT, KS og NKRF. Kun NKRF og FKT har uttalt seg.

NKRF mener det kan oppstå gjensidig avhengighet mellom administrasjonene og sekretariatene når administrativt ansatte i den ene kommunen utfører sekretariatsfunksjonen for den andre kommunens kontrollutvalg. NKRF mener videre at dersom de aktuelle kommunene samarbeider interkommunalt, vil avhengighetsforholdet forsterkes ved planlegging og gjennomføring av selskapskontroll.

FKT mener at KMDs syn på slike bytteordninger er prinsipielt viktig å få avklart. Det er videre av stor betydning at KMD tar tydelig og klar avstand fra ordningen. Dersom dette får bre om seg kan det bidra til at det blir stilt spørsmål ved uavhengigheten til og dernest kunne svekke tilliten og integriteten til kontrollutvalgene i de aktuelle kommunene. I verste fall kan det også bidra til å svekke tilliten og integriteten til kontrollutvalgsinstituttet i Norge som sådan.

FKTs anbefaling til KMD om slike bytteordninger er:

  1. Primært at slike bytteordninger blir erklært ulovlige, og at de må opphøre snarest.
  2. Sekundært at slike bytteordninger er meget uheldige, og at de bør opphøre snarest.

I sin vurdering skriver departementet at i den skisserte modellen bistår to administrasjonssjefer hverandre gjensidig ved å frigi sine ansattes timeverk til sekretariatsoppgaver for den andre kommunens kontrollutvalg. Sekretærens tilrettelegging av beslutningsgrunnlaget for kontrollutvalget vil være vesentlig for drøftelsene og vedtakene i kontrollutvalget. Sekretariatets arbeid vil kunne bli et selvstendig tema i kontrollutvalget. Måten administrasjonssjefene håndterer kritiske spørsmål, merknader og vedtak i kontrollutvalgene, vil kunne påvirke uavhengigheten til sekretariatet i en modell der to kommuner utveksler sekretariatstjenester. Administrasjonssjefen som arbeidsgiver bør ta hensyn til de spesielle kravene til sekretærrollen, når han eller hun følger opp medarbeideren som står for sekretariatstjenestene for kontrollutvalget i en annen kommune.

KMDs samlede vurdering er at gjensidig utveksling av sekretariatstjenester mellom kommuneadministrasjoner, ikke i seg selv vil være i strid med uavhengighetskravet i kontrollutvalgsforskriften. De faktiske rammene for utøvelse av sekretariatsoppgavene blir avgjørende for uavhengigheten.

Her kan du lese KMDs svar av 13. mai 2016 til Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA om «Organisering av sekretariatfunksjon til kontrollutvalg» »


Relaterte dokumenter: