logo_no_text.png
 
 
 

Meny
 
 
 

Avlysning av politiske møter, Kl § 32

Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til  FKT på spørsmål om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i kommunestyret eller politiske utvalg".

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

KOFAs fagkonferanse 2016

KOFA arrangerte sin årlige fagkonferanse i Bergen 10. november 2016.

|

En rekke endringer i forslaget til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte
(Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)
Kommunelovutvalgets leder Oddvar Flæte (Bildet er tatt på FKTs fagkonferanse i juni 2015)

Kommunelovutvalgets utredning med en rekke forslag av betydning for egenkontrollen i kommunene.

|

Høring i kontrollutvalget? - FKTs Veileder for høringer

Veilederen (fra april 2014) er ikke en juridisk betenkning, men et hjelpemiddel og en praktisk innføring i hvordan en høring i kontrollutvalget kan legges opp.

|

Talerett i kommunale organer

Det er organets medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett. Andre personer kan etter særskilt vedtak få ordet, men da må dette være klart utskilt fra det alminnelige ordskiftet.

|

Tolkning av koml. § 80 - innsynsrett i selskap

Kommunaldepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om innsynrett i selskaper etter koml. § 80.

|

Kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post

Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på henvendelse fra Østfold kontrollutvalgssekretariat.

|

Valg av nye kontrollutvalg

FKT og NKRF med felles brev til kommunene og fylkeskommunene med råd og veiledning for valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019.

|

Det tradisjonelle valgrundskrivet fra KMD

KMD har publisert det tradisjonelle rundskrivet forut for høstens valg.

|